ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมาบริการ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
14 ก.ย. 2565 2,249

                   ด้วยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี มีประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง ๑๗ อัตรา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครวันที่ ๑๔ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และค่าจ้างที่จะได้รับ

     ๑.๑ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย / เทียบเท่า / มีประสบการณ์ 

     ๑.๒ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ จำนวน ๒ อัตรา วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย / เทียบเท่า / มีประสบการณ์ 

     ๑.๓ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเท่า / มีประสบการณ์ 

     ๑.๔ ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / เทียบเท่า /มีประสบการณ์ 

     ๑.๕ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / เทียบเท่า / มีประสบการณ์ 

     ๑.๖ ตำแหน่งแม่ครัว จำนวน ๒ อัตรา วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / เทียบเท่า / มีประสบการณ์ 

     ๑.๗ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / เทียบเท่า / มีประสบการณ์ 

     ๑.๘ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๓ อัตรา วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / เทียบเท่า / มีประสบการณ์ 

     ๑.๙ ตำแหน่งอาชีวบำบัด จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเท่า / มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 

     ๑.๑๐ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / เทียบเท่า / มีประสบการณ์ 

     ๑.๑๑ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเท่า / มีประสบการณ์ 

     ๑.๑๒ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / มีประสบการณ์ 

 

๒. คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

     ๒.๑ สัญชาติไทย

     ๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

     ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

     ๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ     ข้าราชการพลเรือน

     ๒.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

     ๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

     ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

     ๒.๘ มีความรู้เรื่องระเบียบของการปฏิบัติงานราชการ

     ๒.๙ ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท

     ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคติดต่อเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอันตรายต่อสังคม

     ๒.๑๑ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร

 

๓. ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

 

๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

     ๔.๑ สำเนาบัตรประชาชน                                                         จำนวน ๑ ชุด

     ๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน ๑ ชุด

     ๔.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา                                                           จำนวน ๑ ชุด

     ๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว          จำนวน ๑ รูป

     ๔.๕ ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร                                                       จำนวน ๑ ชุด

     ๔.๖ ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน ๑ เดือน (ใช้ยื่นในวันทำสัญญาจ้างฯ)                จำนวน ๑ ชุด     

     ๔.๗ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส               จำนวน ๑ ชุด                                                     

     ๔.๘ หลักฐานทุกฉบับต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ยกเว้นรูปถ่ายและใบรับรองแพทย์

 

๕. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๑ หมู่ ๒ ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗-๑๙๕๘ โทรสาร ๐๒-๕๗๗-๑๘๑๕ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร)

 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

     คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

 

๗. กำหนดเวลาสอบสัมภาษณ์ ทำข้อตกลงจ้างเหมาบริการและวันปฏิบัติงาน

     ๗.๑ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์

     ๗.๒ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ประกาศผลการคัดเลือก

     ๗.๓ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จัดทำบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

     ๗.๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เริ่มปฏิบัติงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง