วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ศพส. ปทุมธานี

ผู้สูงอายุอยู่เย็น เป็นสุข

ภารกิจ

1. ศูนย์ข้อมูล : ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านผู้สูงอายุ โดยจัดทำทำเนียบเครือข่ายดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่บริการ/ จัดทำทำเนียบคลังปัญญา/ จัดทำสถานการณ์สถิติข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ/ รวบรวมข้อมูลการให้บริการหรือการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัด/สวัสดิการ/ สังคมผู้สูงอายุ  รวมทั้งข้อมูลของผู้ใช้บริการ

2.  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา : สนับสนุนการจัดประชุมและอบรมการให้ความรู้งานด้านผู้สูงอายุ

3. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในสถาบัน : ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

4. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน : จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายในชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการและช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน 

 

พื้นที่รับผิดชอบ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ให้บริการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 6 จังหวัด ดังต่อไปนี้
1. จังหวัดปทุมธานี                 
2. จังหวัดนนทบุรี 
3. จังหวัดนครปฐม
4. จังหวัดสุพรรณบุรี
5. จังหวัดกาญจนบุรี
6. จังหวัดนครนายก