ทำเนียบผู้บริหาร

                                                                     
     
 

นายพีรพล  สอนไข่

 
 

ผู้อำนวยการ

 
 

นางศลิษา  ผะดาวัน

  นางยุวดี  วณิชชยังกูร      

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์