สถานการณ์ผู้สูงอายุในมิติเศรษฐกิจ/มิติสังคม/ทะเบียนความจำเป็นพื้นฐาน

สถานการณ์ผู้สูงอายุในมิติเศรษฐกิจ/มิติสังคม/ทะเบียนความจำเป็นพื้นฐาน