สถิติผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ

สถิติผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ
1 เม.ย. 2563 3,045

สถิติผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ

อ้างอิงข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย