วัยเป็นเพียงสิ่งสมมติ ส่วนใจคือของจริง

วัยเป็นเพียงสิ่งสมมติ ส่วนใจคือของจริง

 

          ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 ท่านเป็นบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญา และเชี่ยวชาญในเรื่องของกล้วยไม้อย่างลึกซึ้ง จนได้รับการยกย่องเป็น “บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย” หลักการครองตนของท่านจนล่วงเข้าสู่วัยสูงอายุ ได้ถ่ายทอดอยู่ในหนังสือฉบับนี้ โดยศาสตราจารย์ระพี สาคริก ได้เมตตาคัดเลือกบทความอันทรงคุณค่าที่ถ่ายทอดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เนื้อหาเป็นบทความที่น่าอ่านและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้อ่านและใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ เพื่อการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีสติ และเกิดความสุขต่อไป