วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ศพส. ปทุมธานี

ผู้สูงอายุอยู่เย็น เป็นสุข

ภารกิจ

1. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศงานสวัสดิการผู้สูงอายุ : ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านผู้สูงอายุ โดยจัดทำทำเนียบเครือข่ายดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่บริการ/ จัดทำทำเนียบคลังปัญญา/ จัดทำสถานการณ์สถิติข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ/ รวบรวมข้อมูลการให้บริการหรือการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัด/สวัสดิการ/ สังคมผู้สูงอายุ  รวมทั้งข้อมูลของผู้ใช้บริการ

2. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา : สนับสนุนจัดประชุมและอบรมการให้ความรู้งานด้านผู้สูงอายุ โดยจัดฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ผู้สนใจ/ จัดกิจกรรมการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ/ จัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ/ จัดค่ายสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว/ จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา/ จัดบรรยายให้ความรู้กับผู้สูงอายุ/ จัดฝึกอบรมเครือข่ายการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ / จัดกิจกรรมเสริมรายได้

3. ศูนย์การเรียนรู้ : ให้บริการศึกษาดูงานจัดสวัสดิการสังคม และการถ่ายทอดภูมิปัญญาสูงอายุ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานสวัสดิการผู้สูงอายุ/ ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพและภูมิปัญญา/ ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ/ ประสานการดูงานและฝึกอบรม

4. ศูนย์จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในสถาบัน (งานดูแลผู้สูงอายุ) : ให้การช่วยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุ และครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยบริการให้ผู้สูงอายุภายนอกเข้าไปใช้บริการในตอนกลางวัน/  บริการดูแลผู้สูงอายุกลางวัน/  บริการที่พักอาศัยรูปแบบสถานสงเคราะห์ คือ แบบสามัญ แบบเสียค่าบริการแบบหอพัก   และ ประเภทพิเศษ                  

5. ศูนย์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน : จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายในชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการและช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน โดยบริการหน่วยเคลื่อนที่/ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาสาสมัครบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน/ ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมรายได้/ สนับสนุนการซ่อมแซมที่พักอาศัย/ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุและ/ ผู้สูงอายุกับบุคคลวัยอื่น/ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

6. ศูนย์บริการให้คำแนะนำปรึกษาและส่งต่อ : ให้คำแนะนำปรึกษาช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว และประขาขนทั่วไป โดยให้คำแนะนำปรึกษาทางโทรศัพท์ จดหมายอีเมล์/ ให้คำแนะนำปรึกษาในศูนย์บริการให้คำแนะนำปรึกษา/ ออกปฏิบัติงานหน่วยให้คำแนะนำปรึกษาเคลื่อนที่/ สร้างเครือข่ายการให้บริการ

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ให้บริการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 6 จังหวัด ดังต่อไปนี้
1. จังหวัดปทุมธานี                 
2. จังหวัดนนทบุรี 
3. จังหวัดนครปฐม
4. จังหวัดสุพรรณบุรี
5. จังหวัดกาญจนบุรี
6. จังหวัดนครนายก