วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรชั้นนำด้านนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมด้านผู้สูงอายุ สู่สังคมสูงวัยคุณภาพ"

ภารกิจ

1. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน : การจัดการสังคมและคุ้มครองผู้สูงอายุแบบเต็มเวลา การจัดบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองผู้สูงอายุแบบบริการสังคม รวมทั้งการจัดการบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในกรณีฉุกเฉิน

2.  ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน : การส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ การส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีทัศนคติเชิงบวกกับผู้สูงอายุ

3. ศูนย์การเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ : การบริการและสนับสนุนการศึกษาดูงาน การอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการศึกษาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านผู้สูงอายุ การสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลทำเนียบเครือข่าย การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ

4. ศูนย์บริการข้อมูลด้านผู้สูงอายุ : การเก็บข้อมูลสถิติการให้บริการหรือการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุและในพื้นที่บริการ การจัดเก็บรวบรวม สถิติ

 

พื้นที่รับผิดชอบ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ให้บริการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 6 จังหวัด ดังต่อไปนี้
1. จังหวัดปทุมธานี                 
2. จังหวัดนนทบุรี 
3. จังหวัดนครปฐม
4. จังหวัดสุพรรณบุรี
5. จังหวัดกาญจนบุรี
6. จังหวัดนครนายก