สรุปองค์ความรู้ เรื่อง การสอนงาน โครงการศึกษาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สรุปองค์ความรู้ เรื่อง การสอนงาน โครงการศึกษาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

          เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานตามโครงการศึกษาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งได้องค์ความรู้ในประเด็นการสอนงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ การจัดประชุมกรรมการวิชาการ การจัดทำเอกสารประกอบคำบรรยาย การทำอนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา การเขียนโครงการ การเขียนเพื่อขออนุมัติโครงการ การเขียนรายงานปารประชุม และการจัดทำข้อกำหนดการจ้าง/ศึกษา