ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ : สวนครัวลอยฟ้า สวนถาด สมุนไพร

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ : สวนครัวลอยฟ้า สวนถาด สมุนไพร

 

          หนังสือ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สวนครัวลอยฟ้า สวนถาด สมุนไพร” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่แปรรูปปัญญาที่มีอยู่ภายใน ให้เป็นความรู้แล้วนำออกเผยแพร่แลกเปลี่ยนกับสาธารณะ โดยหวังว่าจะมีส่วนกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านให้ลุกขึ้นมาศึกษาทดลองต่อยอดความรู้หรือทำให้เกิดพลังผันความรู้ให้เกิดเป็นงานอาชีพที่สามารถสร้างรายได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ต่อไป ซึ่งหากเป็นประการหลัง ผู้สูงอายุผู้เป็นเจ้าของตำรับจะยินดีมิใช่น้อย