ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

 

          จากผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 โดย รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านเกณฑ์ครึ่งหนึ่ง (26 ดัชนี จาก 51 ดัชนี) สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

          - ประเด็นที่ดีขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 5 และ 4 บางส่วน ได้แก่ การประมวลพัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ การติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และการสร้างองค์ความรู้ผู้สูงอายุ

          - ประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1, , 2, 3 และ 4 บางส่วน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ การคุ้มครองทาง สังคมสำหรับผู้สูงอายุ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ

          ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 และเตรียมความพร้อมสำหรับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565-2584) ซึ่งรองรับอีก 30 ปีข้างหน้า ที่ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเกินร้อยละ 30 จึงขอเสนอ “นโยบายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย” ที่เป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน