รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเสริมสร้างโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเสริมสร้างโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ

 

          โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ เป็นการศึกษาถึงสภาพการณ์ภัยพิบัติ แนวทางการป้องกันปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อใช้ในการวางแผนควบคุม ป้องกันปัญหา หรือเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแนวทางการทำงานอย่างเป็นระบบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน อีกทั้งโครงการนี้ยังที่สะท้อน ให้เห็นภาพของการเตรียมความพร้อมรับมือและการบรรเทาสาธารณภัยจากภัยพิบัติทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ต่อผู้สูงอายุ