คู่มือการใช้มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

คู่มือการใช้มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

 

          กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานของ ศพอส. ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามต้นแบบ (Model) ที่กำหนดไว้

          คู่มือมาตรฐานเล่มนี้ จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ศพอส. ตลอดจนหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐาน มีศักยภาพและมีการบริหารจัดการงานอย่างเข้มแข็งต่อไป